Адвокатска кантора
Йоана Станчева

Адвокат Йоана Станчева

Йоана Станчева

Адвокат Йоана Станчева е вписана в Адвокатска колегия - Шумен с личен номер на адвокат № 1700026797 и също така е вписана в Националния регистър за правна помощ и оказва безплатна адвокатска помощ по реда и условията на Закона за правната помощ.

Практикува предимно в сферата на административното, гражданското, трудовото, вещното, семейното, наказателно право и осъществява правна защита, съдействие и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България.

Адвокат Станчева притежава повече от 15 годишен юридически стаж, през който е придобила широки знания и умения по воденето и приключването на Вашия конкретен случай.

Обогатява непрестанно своите познания, като участва в различни правни курсове и семинари по актуални юридически проблеми и новости в законодателството.

Принципи, ръководещи работата на Адвокатската кантора:

Винаги извършваме предварително консултиране относно случая Ви. Цел в работата на адвокат Станчева е да намери най-ефективното и бързо решение на проблемите Ви. Затова изключително много държим на подробното предварително запознаване със ситуацията и документите, с които разполагате, преди поемането на случая Ви.

Пълната конфиденциалност е задължително условие, за съвместна работа. Можете да бъдете сигурни, че споделеното по Вашия казус никога няма да напусне стените на кантората. За тази цел, сключвайки договор за правна защита и съдействие, взаимно поемаме безсрочен ангажимент за неразпространение, без Вашето съгласие, на всякаква информация касаеща случая Ви.

Навременното информиране е основна задача на адвокатите в кантората, имащо за цел да създаде у Вас чувство на спокойствие, относно движението на делата Ви. Във всеки етап на производството, Вие имате право на информация относно неговото движение, извършената работа, депозираните от другата страна документи. Своевременно Ви информираме за всички срокове, както и когато ни е необходимо Вашето съдействие. Адвокатската кантора е отличен избор за хора, които желаят да оставят делата си в ръцете на опитен и добър адвокат, без да се налага лично да присъстват на делата си или да подготвят и подават сами молби в съда, да следят за срокове и пр.

Дейността ни е насочена към грижа за обикновените хора, които всекидневно страдат от произвола на различни търговски дружества с господстващо положение на българския пазар, както и от злоупотребите на съдебни изпълнители.

Основен принцип в нашата работа е да изчерпим извънсъдебните възможности за решаване на спора. Винаги когато това е възможно и целесъобразно, опитваме да разрешим проблема чрез кореспонденция със съответното дружество или административен орган, както и със сигнали и жалби пред контролните институции.

Никога не даваме съвет да водите рискови дела, за да спечелим хонорар. Това се отнася за всички видове дела, които поемаме. Основен принцип е винаги да бъдем откровени с Вас, като Ви информираме за възможността да загубите делото, което възнамерявате да заведете и да бъдете обременени с разноските по воденето му, включително направени от другата страна. Считаме, че откровеността е задължителна, за да направите своя информиран избор.

В случай, че не сте в правотата си или нямате достатъчно доказателства, за да имате реален шанс да спечелите дело, ние винаги ще Ви дадем ясна, точна и обоснована информация, дори рискувайки да Ви загубим като клиент.

Държим на качественото индивидуално обслужване и на качествените клиенти. Затова не предлагаме водене на масови дела- погрешно наричани, “колективни искове“, за ниски хонорари.

Считаме, че вниманието което отделяме на всеки един клиент, с всичките специфики и тънкости на казуса му, са основен фактор, за да спечелим делото му. В противен случай, просто бихме предлагали една некачествена услуга с цел бърза печалба.

Винаги държим на навременното и справедливо заплащане на предлаганите от нас услуги и не приемаме работата на „резултативен хонорар“. Затова предпочитаме клиенти, дошли при нас с препоръка или изградили по друг начин доверие в качеството на работата на кантората.

Държим на пълната взаимна коректност и точност в съвместната ни работа. Ще се уверите, че ние никога няма да забравим за записания от Вас час и поетия към Вас ангажимент. Ще спазим всички срокове, така както са уговорени в договорите сключени с Вас, ще Ви предоставим доказателства за свършената работа, ще заплатим всички такси и разноски, за които сте ни оставили парични средства в срок и няма да станем причина за прекратяване на делото Ви.

От своя страна ние също изискваме коректност. Затова не работим с клиенти, които не са спазили уговорения с нас час, без да са предупредили своевременно. Не работим с клиенти, които не заплащат в срок или спрямо уговорения с нас хонорар. Това важи и за нови и за редовни клиенти, без изключение.

Най-важният принцип за нас е доверието, което ни е по-скъпо и от най-големия хонорар. Ние знаем, че кантората ни е това, което е, заради качествените, доволни и коректни клиенти, които ни препоръчват на други качествени и коректни клиенти, които ние се стремим да направим доволни. Затова стремежът ни е да даваме максимума в работата си и да Ви спестим излишни неприятности и средства. Можете да бъдете напълно спокойни, че действията , които Ви предлагаме да предприемете, са само необходимите и целесъобразните такива. Ние няма да Ви подведем, заради печалба.

Сертификати

Електронно правосъдие

Дата: Октомври 2023 година

Удостоверение за участие в семинар на тема "Електронно правосъдие. Промени в законодателната уредба (Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС). Електронни изявления и електронни документи. Изменения в ГПК".

HELP Certificate: Cybercrime and Electronic Evidence

Дата: Юни 2023 година

Сертификат за успешно завършен курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Киберпрестъпления и електронни доказателства".

Council of Europe HELP online course: Family Law and Human Rights

Дата: Юни 2023 година

Сертификат за успешно завършен курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Семейно право и правата на човека" (Family Law and Human Rights).

Council of Europe HELP online course: Admissibility Criteria in applications submitted to the ECtHR

Дата: Декември 2022 година

Сертификат за успешно завършен курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Критерии за допустимост на жалби подадени към Европейския съд по правата на човека" (Admissibility Criteria in applications submitted to the ECtHR).

Защита на собствеността

Дата: Март 2022 година

Удостоверение за участие в семинар на тема "Защита на собствеността по реда на чл. 108 ЗС по отношение на съсобственици", организиран от Адвокатска колегия - град Шумен.

Новите положения в производтството

Дата: Март 2022 година

Удостоверение за участие в семинар на тема "Новите положения в производтството по установяване на административните нарушения и налагане на административни наказания, след 23 декември 2021 г.", организиран от Адвокатска колегия - град Шумен.

Council of Europe HELP online course: International Cooperation in Criminal Matters

Дата: Декември 2021 година

Сертификат за успешно завършен курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: "Международно сътрудничество по наказателни дела" (International Cooperation in Criminal Matters - ICCM).

Диференцирани процедури

Дата: Септември 2021 година

Сертификат за участие в семинар, организиран от Софийската адвокатска колегия на тема: "Диференцирани процедури. Член 78а от НК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие."

Активно слушане

Дата: Ноември 2019 година

Сертификат за участие с обучителен семинар на тема "Активно слушане - метод за ефективна комуникация с децата и превенция на рисково поведение", организиран от Общински съвет по наркотични вещества към Община Шумен

Предизвикателства и ефективност

Дата: Юли 2019 година

Сертификат за участие в дискусионна среща по проект PRESENT на тема "Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива (ЕС) 2016/343".

Устройство на територията

Дата: Ноември 2018 година

Сертификат за успешно завършен курс за дистанционно обучение по тематичен модул "Устройство на територията", по проект на НСОРБ "Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги".

Практическо нормотворчество

Дата: Юни 2017 година

Удостоверение за успешно завършен курс/семинар на тема: "Практическо нормотворчество".